Lắp �?ặt mạng �?i�?n trong nh�

Lắp �?ặt mạng �?i�?n trong nh�