CHÚ Ý: HẾT LÒNG HẾT SỨC PHỤNG SỰ TỔ QUỐC, PHỤC VỤ NHÂN DÂN là tài liệu/ bài giảng/ giáo án được chia sẽ trên các trang mạng lưu trữ chúng tôi sưu tầm tìm kiếm lại,hoặc các thành viên chia sẽ cho các bạn với mục đích học tập,nâng cao trí thức, chung tôi không thu phí hay bất cứ điền gì,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật hay thông báo dùm cho chúng tôi Download tài liệu miễn phí, bài giảng miễn phí, giáo án miễn phí, Tải tài liệu luận văn,bài tập, đề thi, giáo trình, bài giảng,luận văn, mẫu,tài liệu, bài tập lớn, đồ án thạc sĩ, tiến sĩ,tiểu luận miễn phí !,Download tài liệu,đề thi,mẫu văn bản miễn phí phục vụ nghiên cứu học tập tham khảo Tải tài liệu luận văn, bài tập lớn, đồ án thạc sĩ, tiến sĩ,tiểu luận miễn phí ! .DOC: là dạng tài liệu đọc bằng thư viện Microsoft Office,tài liệu PDF bài giảng PDF, giáo án PDF là dạng file đọc bằng phần mềm Adobe - Adobe Reader Một số tài liệu tải về mất font không xem được thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải font các font vntime củ về cài sẽ xem được. Download

HẾT LÒNG HẾT SỨC PHỤNG SỰ TỔ QUỐC, PHỤC VỤ NHÂN DÂN tài liệu Tư liệu tham khảo

Đăng ngày 8/8/2009 10:50:53 AM | Thể loại: Tư liệu tham khảo | Lần tải: 174 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 1.08 M | File type: jpg
0 lần xem

Bình luận

Nội dung

      
Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minhvề nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân
 
           Trong những năm qua, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã triển khai mạnh mẽ cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” bước đầu đã đạt được những kết quả quan trọng.           Năm 2009, thực hiện kế hoạch của Ban chỉ đạo Trung ương, Cuộc vận động tiếp tục triển khai với chủ đề: Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, gắn với kỷ niệm 40 năm thực hiện Di chúc của Bác.Trước hết cần quán triệt sâu sắc tư tưởng đạo đức của Bác “trung với nước, hiếu với dân”, nâng cao nhận thức về ý thức trách nhiệm, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân trong cán bộ, đảng viên, công chức trong giai đoạn hiện nay là mỗi người phải tuyệt đối trung thành với lợi ích của đất nước, của dân tộc, đặt độc lập dân tộc, chủ quyền và lợi ích quốc gia lên trên hết và trước hết. Ý thức hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân của mỗi người phải được thể hiện trong hành động, đem hết tài năng, sức lực cống hiến cho độc lập, tự do của Tổ quốc, cho sự phát triển của đất nước theo con đường xã hội chủ nghĩa. Trong đó, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức trước hết phải hoàn thành nhiệm vụ, chức trách của mình theo đúng pháp lệnh công chức, biểu hiện cụ thể là làm tốt những công việc hằng ngày, nhất là những việc có liên quan trực tiếp đến đời sống nhân dân. Đồng thời, kiên quyết đấu tranh, phê phán những quan niệm và biểu hiện sai trái.                 Cùng với việc quán triệt sâu sắc, cần cụ thể hóa ý thức trách nhiệm phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân trong từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Bác Hồ đã chỉ rõ: Mỗi người, dù ở cương vị nào cũng cần phải tu dưỡng, rèn luyện về đạo đức. Người đã có nhiều lời dạy rất cụ thể về đạo đức của giai cấp, tầng lớp, nhóm xã hội... những lời dạy của Người đến nay vẫn còn nguyên giá trị và cần được cụ thể hóa trong điều kiện mới. Cơ sở vận dụng, cụ thể hóa những lời dạy của Bác về giai cấp, tầng lớp, nhóm xã hội là đường lối, quan điểm, giải pháp.... đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới của đất nước. Đảm bảo cho quyền làm chủ của nhân dân, thực hiện đường lối quần chúng “gần dân, học dân, gắn bó với dân”, “ nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”, thực hiện được nhiệm vụ của người cán bộ “nắm vững dân tình, hiểu rõ dân tâm, đảm bảo dân sinh, nâng cao dân trí”. Cụ thể hóa tinh thần trách nhiệm, ý thức phục sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân trên từng vị trí công tác, từng loại công việc, từng ngành, địa phương, đơn vị gắn với hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao. Cần kết hợp chặt chẽ giữa tổ chức, hướng dẫn với động viên, kiểm tra, giám sát việc làm theo tấm gương đạo đức của Bác, hướng vào việc nâng cao vai trò tự giác của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức trong học tập và làm theo. Cần động viên, khuyến khích, hướng dẫn mọi người, nhất là đảng viên, đội ngũ cán bộ chủ chốt tự giác xây dựng kế hoạch, đề ra chỉ tiêu phấn đấu, những việc làm cụ thể và định kỳ báo cáo trước chi bộ, cơ quan, đơn vị. Các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể, các địa phương, đơn vị cần xây dựng các chương trình hành động, giúp đỡ, giám sát và kiểm tra việc tự giác học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác, định kỳ yêu cầu các cá nhân báo cáo những việc đã làm theo tấm gương đạo đức của Bác.                   Một trong những nguyên tắc thực hành đạo đức theo tư tưởng của Bác là phải nêu gương về đạo đức. Bác yêu cầu mọi người đều phải nêu gương về đạo đức - Ông bà nêu gương cho con cháu, cha mẹ nêu gương cho con, anh chị nêu gương cho em, đảng viên nêu gương cho quần chúng... Phát huy vai trò nêu gương trong thực hành đạo đức có ý nghĩa to lớn không chỉ trước mắt mà còn mãi mãi lâu dài về sau. Trong phạm vi xã hội, việc nêu gương về đạo đức của cán bộ, đảng viên, đặc biệt là cán bộ lãnh đạo các cấp có vai trò quan trọng. Việc nêu gương về đạo đức không chỉ là sự vận động mà phải trở thành những quy định, sự giàng buộc trách nhiệm để mỗi người đều tự giác và cần phải thực hiện; các cấp, các ngành cần chủ động ban hành các quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ lãnh đạo trước nhân viên, cán bộ, đảng viên trước quần chúng.                         Chủ đề học tập tư tưởng, tấm gương đạo đức của Bác về nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, gắn với kỷ niệm 40 năm thực hiện Di chúc thiêng liêng của Người có ý nghĩa quan trọng đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta hiện nay. Việc tổ chức triển khai thực hiện cần hết sức nghiêm túc, chặt chẽ, chất lượng và hiệu quả, gắn với việc thi đua hoàn thành các nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2009 của toàn tỉnh và mỗi địa phương, đơn vị.
 

Sponsor Documents