nslide.com Thư viện tài liệu giáo án bài giảng Thư viện giáo án điện tử,thư viện tài liệu, thư viện giáo án, thư viện bài giảng,thư viện đề thi,
mầm non,tiểu học,cấp 1, cấp 2, cấp 3, lớp 1,lớp 2,lớp 3,lớp 4,lớp 5,lớp 6,lớp 7,lớp 8,lớp 9,lớp 10,lớp 11,lớp 12, giáo trình, luận văn, đồ án, khóa luận
All giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Thư viện Tư liệu giáo dục HẾT LÒNG HẾT SỨC PHỤNG SỰ TỔ QUỐC, PHỤC VỤ NHÂN DÂN

Tài liệu Tư liệu tham khảo

Loại file: jpg
Ngày chia sẽ: 8/8/2009 10:50:53 AM
Kích thước: 1.08 M
Lần tải: 174
Tác giả: Khái Hồ
Nguồn: suu tam
File đính kèm: 0.IMG_1005.jpg
Xem: 0
Số trang 1 trang
Download miễn phí, free 100%

Xin hãy download về máy để xem Tài liệu Tư liệu tham khảo, Mien phi 100%

SLIDE
MÔ TẢ TÀI LIỆU

Download Tài liệu Tư liệu tham khảo HẾT LÒNG HẾT SỨC PHỤNG SỰ TỔ QUỐC, PHỤC VỤ NHÂN DÂN mien phi,tai lieu HẾT LÒNG HẾT SỨC PHỤNG SỰ TỔ QUỐC, PHỤC VỤ NHÂN DÂN mien phi,bai giang HẾT LÒNG HẾT SỨC PHỤNG SỰ TỔ QUỐC, PHỤC VỤ NHÂN DÂN mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

      

Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minhvề nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân
 
           Trong những năm qua, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã triển khai mạnh mẽ cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” bước đầu đã đạt được những kết quả quan trọng.           Năm 2009, thực hiện kế hoạch của Ban chỉ đạo Trung ương, Cuộc vận động tiếp tục triển khai với chủ đề: Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, gắn với kỷ niệm 40 năm thực hiện Di chúc của Bác.Trước hết cần quán triệt sâu sắc tư tưởng đạo đức của Bác “trung với nước, hiếu với dân”, nâng cao nhận thức về ý thức trách nhiệm, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân trong cán bộ, đảng viên, công chức trong giai đoạn hiện nay là mỗi người phải tuyệt đối trung thành với lợi ích của đất nước, của dân tộc, đặt độc lập dân tộc, chủ quyền và lợi ích quốc gia lên trên hết và trước hết. Ý thức hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân của mỗi người phải được thể hiện trong hành động, đem hết tài năng, sức lực cống hiến cho độc lập, tự do của Tổ quốc, cho sự phát triển của đất nước theo con đường xã hội chủ nghĩa. Trong đó, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức trước hết phải hoàn thành nhiệm vụ, chức trách của mình theo đúng pháp lệnh công chức, biểu hiện cụ thể là làm tốt những công việc hằng ngày, nhất là những việc có liên quan trực tiếp đến đời sống nhân dân. Đồng thời, kiên quyết đấu tranh, phê phán những quan niệm và biểu hiện sai trái.                 Cùng với việc quán triệt sâu sắc, cần cụ thể hóa ý thức trách nhiệm phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân trong từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Bác Hồ đã chỉ rõ: Mỗi người, dù ở cương vị nào cũng cần phải tu dưỡng, rèn luyện về đạo đức. Người đã có nhiều lời dạy rất cụ thể về đạo đức của giai cấp, tầng lớp, nhóm xã hội... những lời dạy của Người đến nay vẫn còn nguyên giá trị và cần được cụ thể hóa trong điều kiện mới. Cơ sở vận dụng, cụ thể hóa những lời dạy của Bác về giai cấp, tầng lớp, nhóm xã hội là đường lối, quan điểm, giải pháp.... đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới của đất nước. Đảm bảo cho quyền làm chủ của nhân dân, thực hiện đường lối quần chúng “gần dân, học dân, gắn bó với dân”, “ nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”, thực hiện được nhiệm vụ của người cán bộ “nắm vững dân tình, hiểu rõ dân tâm, đảm bảo dân sinh, nâng cao dân trí”. Cụ thể hóa tinh thần trách nhiệm, ý thức phục sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân trên từng vị trí công tác, từng loại công việc, từng ngành, địa phương, đơn vị gắn với hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao. Cần kết hợp chặt chẽ giữa tổ chức, hướng dẫn với động viên, kiểm tra, giám sát việc làm theo tấm gương đạo đức của Bác, hướng vào việc nâng cao vai trò tự giác của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức trong học tập và làm theo. Cần động viên, khuyến khích, hướng dẫn mọi người, nhất là đảng viên, đội ngũ cán bộ chủ chốt tự giác xây dựng kế hoạch, đề ra chỉ tiêu phấn đấu, những việc làm cụ thể và định kỳ báo cáo trước chi bộ, cơ quan, đơn vị. Các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể, các địa phương, đơn vị cần xây dựng các chương trình hành động, giúp đỡ, giám sát và kiểm tra việc tự giác học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác, định kỳ yêu cầu các cá nhân báo cáo những việc đã làm theo tấm gương đạo đức của Bác.                   Một trong những nguyên tắc thực hành đạo đức theo tư tưởng của Bác là phải nêu gương về đạo đức. Bác yêu cầu mọi người đều phải nêu gương về đạo đức - Ông bà nêu gương cho con cháu, cha mẹ nêu gương cho con, anh chị nêu gương cho em, đảng viên nêu gương cho quần chúng... Phát huy vai trò nêu gương trong thực hành đạo đức có ý nghĩa to lớn không chỉ trước mắt mà còn mãi mãi lâu dài về sau. Trong phạm vi xã hội, việc nêu gương về đạo đức của cán bộ, đảng viên, đặc biệt là cán bộ lãnh đạo các cấp có vai trò quan trọng. Việc nêu gương về đạo đức không chỉ là sự vận động mà phải trở thành những quy định, sự giàng buộc trách nhiệm để mỗi người đều tự giác và cần phải thực hiện; các cấp, các ngành cần chủ động ban hành các quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ lãnh đạo trước nhân viên, cán bộ, đảng viên trước quần chúng.                         Chủ đề học tập tư tưởng, tấm gương đạo đức của Bác về nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, gắn với kỷ niệm 40 năm thực hiện Di chúc thiêng liêng của Người có ý nghĩa quan trọng đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta hiện nay. Việc tổ chức triển khai thực hiện cần hết sức nghiêm túc, chặt chẽ, chất lượng và hiệu quả, gắn với việc thi đua hoàn thành các nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2009 của toàn tỉnh và mỗi địa phương, đơn vị.
 

DOWNLOAD TÀI LIỆU
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download 0.IMG_1005.jpg