Thu vien giao an dien tu,thu vien tai lieu, thu vien bai giang, thu vien de thi,
mam non, tieu hoc, lop 1,lop 2,lop 3,lop 4,lop 5,lop 6,lop 7,lop 8,lop 9,lop 10,lop 11,lop 12, giao trinh, luan van, do an, khoa luan
All giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Thư viện Đề thi & Kiểm tra bai tap dien li
Download Đề thi Hóa học 11 bai tap dien li mien phi,tai lieu bai tap dien li mien phi,bai giang bai tap dien li mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem
Type: doc
Date: 9/1/2011 8:16:13 AM
Filesize: 0.05 M
Download count: 358
Giá: Download miễn phí, free 100%
Xin hãy download về máy để xem, Mien phi 100%
SLIDE
MÔ TẢ TÀI LIỆU
Sự Điện ly
Câu 1. Cho 1 ml dd HNO2 có 3.1019 phân tử HNO2; 6.1018
ion H+. Tính độ điện ly và nống độ mol dd trên?
A. 20%; 0,05M. B. 16,66% ; 0,05M
C. 20%; 0,06M. D. 16,6%; 0,06M
Câu 2. dd axit fomic 0,92% có khối lượng riêng 1g/ml. Độ điện ly của axit HCOOH trongđiều kiện này là 0,5%. Tính nồng độ mol củá dd đó?
A. 10-3M. B. 10-2M. C. 10-1M. D. 1M
Câu 3. Trong 500ml dd CH3COOH 0,02M có độ điện ly 4% chứa bao nhiêu hạt vi mô?
A. 6,02.1021. B. 1,204.1022.
C. 6,26.1021. D. 1,204.1023 Câu 4. dd axit fomic 0,1M có độ điện ly 0,2%. Pha loãng dd bao nhiêu lần để có độ điện ly tăng 4 lần?
A. 14 lần. B. 15. C. 16. D. 17
Câu 5. Tính pH cúa dd HCOOH 0,1M có Ka = 1,6.10-4?
A. 2,9. B. 1,2. C. 2. D. Kq khác
Câu 6. Trong dd axit ãxetic 0,043M có α = 20% thì nồng độ H+, nồng độ CH3COO-, nồng độ CH3COOH có giá trị là?
A. 0,0086M; 0,0086M và 0,034M
B. 0,0096M; 0,001M và 0,0068M
C. 0,096M; 0,096M và 0,034M
D. 0,001M ; 0,0086M và 0,068M
Câu 7. Lượng SO3 cần thêm vào dd H2SO4 10% để được 100g dd H2SO4 20%?
A. 2,5g. B. 8,88g. C. 6,66g. D. 24,5g
Câu 8. Khối lượng KOH 8% cần lấy cho tác dụng với 47g K2O để thu được dd KOH 21%?
A. 354,85g. B. 250g. C. 320g. D. 400g
Câu 9. Có 10ml dd axit HCl có pH =3 cần thêm bao nhiêu ml nước cất để thu được dd axit có pH = 4?
A. 90. B. 100. C. 10. D. 40
Câu 10. Phải thêm bao nhiêu ml dd Ba(OH)2 0,05M vào 9ml H2O để được một dd có pH = 2?
A. 2. B. 3. C. 5. D. 1
Câu 11. Trộn 20ml dd HCl 0,05M với 20ml dd H2SO4 0,075M.Tính pH của dd thu được?
A. 1. B. 2. C. 3. D. 1,5
Câu 12. Phải thêm bao nhiêu ml dd HCl 0,2M vào 10ml Ba(OH)2 0,1M để được 1dd có nồng độ H+ 0,04M?
A. 20. B. 15. C. 10. D. 30
Câu 13. dd A chứa hai axit H2SO4 chưa biết CM và HCl 0,2M. dd B chứa 2 bazơ NaOH 0,5M và Ba(OH)2 0,25M. Tính nồng độ CM của H2SO4 biết 100ml dd A trung hòa vừa đủ 120ml dd B?
A. 1M. B. 0,5M. C. 0,75M. D. 0,25M
Câu 14. Trộn 100ml dd H2SO4 với 100ml dd NaOH có pH = 12. dd thu được có pH =2. Tính nồng độ mol của dd H2SO4 ban đầu?
A. 0,02M. B. 0,04. C. 0,015. D. 0,03
Câu 15. Cho hai dd: dd A chứa hai axit H2SO4 0,1M và HCl 0,2M vào dd B chứa hai bazo NaOH 0,2M và KOH 0,3M. Phải thêm bao nhiêu ml dd B vào 100ml dd A để được 1 dd có pH = 7?
D. dd HCOOH 1M có độ điện ly α = 1%.
Câu 15. Một lít dd X có chứa 0,2mol Fe2+, 0,3mol Mg2+ và 2 anion Cl- và NO3-. Cô cạn cẩn thận dd thu được 69,8g chất rắn. Tính nồng độ mol lần lượt của hai anion trên?
A. 0,5M, 0,5M. B. 0,4M và 0,6M
C. 0,6M và 0,4M. D. 0,2M và 0,8M
Câu 16. dd X có chứa 0,07mol Na+; 0,02mol SO42- và x mol OH . dd Y có chứa y mol H+ và tổng số mol của ClO4- và NO3- là 0,
DOWNLOAD TÀI LIỆU
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download Su_Dien_ly.zip