Thu vien giao an dien tu,thu vien tai lieu, thu vien bai giang, thu vien de thi,
mam non, tieu hoc, lop 1,lop 2,lop 3,lop 4,lop 5,lop 6,lop 7,lop 8,lop 9,lop 10,lop 11,lop 12, giao trinh, luan van, do an, khoa luan
All giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Thư viện Đề thi & Kiểm tra dề thi olympic tiếng anh
Download Đề thi Tiếng Anh dề thi olympic tiếng anh mien phi,tai lieu dề thi olympic tiếng anh mien phi,bai giang dề thi olympic tiếng anh mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem
Type: doc
Date: 11/5/2011 6:53:17 PM
Filesize: 2.66 M
Download count: 1051
Giá: Download miễn phí, free 100%
Xin hãy download về máy để xem, Mien phi 100%
SLIDE
MÔ TẢ TÀI LIỆU
PHÒNG GD_ĐT PHÚ GIÁO
ĐỀ OLYMPIC TIẾNG ANH
PHẦN I: NGHE HIỂU(10 điểm)
Bài tập 1: Em hãy nghe và chọn True (T) hoặc False (F)
1.Peter visited Do Son yesterday. ( (
2. He went there with Alan. ( (
3. They went swimming. ( (
4. They bought many things. ( (
Bài tập 2: Em hãy nghe và đánh dấu (() vào dưới tranh nghe được:
1.
 


2.  


3.

Li Li

Nam

Peter

Mai


PHẦN II: KIẾN THỨC NGÔN NGỮ
Bài tập 1: Em hãy khoanh tròn chữ cái chỉ có một từ khác với các từ còn lại:
Ví dụ: A. student B. pink C. blue D. red
1. A. mokey B. tiger C. in D. elephant
2. A. small B. big C. large D. where
3. A. he B. she C. we D. my
4. A. book B. ruler C. pink D. pencil
5. A. sing B. dance C. draw D. book
6. A. can’t B. isn’t C. don’t D. he’s
7. A. farmer B. school C. worker D. teacher
8. A. England B. Vietnam C. Singaporean D. America
9. A. milk B. bread C. chicken D. fish
10. A. sang B. danced C. wrote D. drew
Bài tập 2: Em hãy khoanh tròn A,B hoặc C và điền vào chỗ trống:
1. Do you like monkeys ?
…………………………
A. Yes, I am B. Yes, I do C. Yes, I can
2. How ………. is it from A to B ? – It’s about 5km.
A. far B. old C. many
3. What are ………. ? – They are my pictures.
A. it B, that C. those
4. I have a/ an ……… - You should stop eating
A. headache B. stomachache C. cold
5. I have a headache. – You should …………………….
A. take some aspirins B. go to the dentist. C. stop eating
6. What do you usually do in ………. ? – I usually go skiing.
A. summer B. winter C. autumn
7. My birthday is …….. November 9th 2000
A. in B. on C. at
8. Linda is from London. So she’s ……..
A. English B. England C. American
9. Yesterday, Nga ….. to me a letter.
A write B. writes C. wrote
10. They are …… now.
A. sing B. singing C. sang
PHẦN III: ĐỌC HIỂU
Bài 1: Em hãy đọc đoạn văn sau và đánh dấu (() vào ô trống các câu đúng hoặc sai theo nội dung đoạn văn.
My name is Lan. I’m a student at Quang Trung Primary School, in Binh Duong.
In my family, there are five people, they are: my parents, my brother, my sister and me. My father is an engineer, he works all week but my mother is a worker, she works from Monday to Saturday, she’s at home on Sunday.
My brother, my sister and me are students, so we go to school on Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday and Friday. On Saturday and Sunday, we stay at home and do our homeworks and play hide and seek too.
In the evenings, I and my brother read books and pictures books and my sister draws the pictures. My parents often watch TV in the evenings and all of us go to bed at 9.30 p.m.


statement
T
F

1
Lan is a student at Nguyen Hue Primary School, in Binh Duong

(

2
There are four people in her family3
Her father is a doctor and her mother is a worker4
Lan, her sister and her
DOWNLOAD TÀI LIỆU
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download De_olympic_tieng_Anh_phuocsang.rar